Түр зуур .....

Түр зуурын орчлонд
Түр зуурхан ирээд
Түр зуурын бүхэнд
Түр зуурхан дурлана.